Windykacja w praktyce – kiedy iść do sądu?

Windykacja w praktyce – kiedy iść do sądu?

prawo cywilne

Z powodu źle przeprowadzonej windykacji corocznie setki firm nie odzyskują swoich płatności. Warto więc wypracować w firmie określone mechanizmy i znać podstawowe zasady dochodzenia swoich praw zarówno na drodze polubownej jak i sądowej.

Windykacja to zbiór czynności, które mają na celu doprowadzenie do spłat należności dłużnika względem firmy, osoby prywatnej lub państwa. Istnieją dwa sposoby windykacji; polubowny i sądowy – kiedy warto zdecydować się na ten drugi?

Sposoby windykacji

Windykację dzielimy co do zasady na:
1. Polubowną (miękką) – w trakcie której wierzyciel lub firma windykacyjna próbuje kontaktować się z dłużnikiem celem zwrotu należności. Kontakt może odbywać się zdalnie (za pomocą listów, wiadomości tekstowych, telefonów, maili) lub podczas spotkania.

2. Sądową (twardą) – która ma miejsce zwykle w sytuacji, kiedy z dłużnikiem nie ma kontaktu lub zdecydowanie odmawia on współpracy.

Windykacja polubowna – etapy

W przypadku windykacji polubownej firma windykacyjna zbiera dokumenty, z których wynika wierzytelność oraz ewentualną korespondencję między wierzycielem i dłużnikiem. Na tej podstawie, po wywiadzie gospodarczym firma windykacyjna opracowuje plan działania. Ten plan będzie inny w przypadku osoby, która tłumaczy dlaczego nie spłaciła długu, a inny jeśli unika kontaktu lub przebywa za granicą i kontakt jest utrudniony. Firmy windykacyjne poza komunikowaniem się z dłużnikiem, mogą wysyłać informacje o nim do Krajowego Rejestru Długów lub Rejestru Dłużników Big InfoMonitor. To jedno ze skuteczniejszych narzędzi, jeśli idzie o windykację miękką, gdyż zamyka przedsiębiorcy czy osobie prywatnej dostęp do pozyskania kredytu czy pożyczki.

Ten sposób windykacji ma na celu polubowne rozwiązanie sprawy, jeśli nie udaje się porozumieć z dłużnikiem lub sprawa jest bliska przedawnieniu, pozostaje wejście na ścieżkę sądową.

Warto poczekać z oddaniem sprawy do sądu?

Windykacja polubowna może być przeprowadzona w sposób niemal bezkosztowy. Zaczyna się bowiem od szybkiej reakcji na brak spłaty zobowiązań. Wystarczy wysyłać listy, maile, dzwonić i dokumentować podjęte próby kontaktu. Jeśli to nie skutkuje, należy zwrócić się do profesjonalnej firmy windykacyjnej. Gdy istnieje duże ryzyko, że dłużnik będzie uchylał się od zapłaty, warto zdecydować się na firmę współpracującą z kancelarią prawną, by zyskać pewność, że nieskuteczne windykacja polubowna będzie szybko skutkować przekazaniem wszystkich dokumentów do prawników i złożeniem wniosku do sądu.

Biorąc pod uwagę czas i koszty windykacji sądowej, należy starać się rozwiązać sprawę w sposób polubowny, czyli np. zaproponować spłatę należności w ratach. Pod żadnym pozorem nie wolno pozwalać sobie na nękanie ani składanie obietnic bez pokrycia. Trzeba działać zdecydowanie. Opieszałość, brak odpowiedniej dokumentacji długu i brak wypracowanej strategii to ważne czynniki, które mogą prowadzić do przedawnienia sprawy. Poza oczywistą chęcią rozwiązania polubownego, należy przygotować się na nieuczciwe postępowanie dłużnika. Tłumaczenia o braku wypłacalności, przejściowych problemach czy zatajanie majątku można jednak szybko zweryfikować. Dłużnik w żadnym wypadku nie może czuć się bezkarny.

Windykacja sądowa – jak zacząć?

Windykację w sądzie rozpoczyna zebranie dokumentów świadczących o braku możliwości odzyskania roszczeń na drodze windykacji polubownej. Sprawa zostaje skierowana do sądu, w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego uzupełnionego klauzulą wykonalności, która będzie podstawą egzekucji komorniczej. Działający przy sądzie rejonowym komornik jest gwarantem wykonalności wyroków sądowych. Podstawą egzekucji komorniczej jest wniosek wierzyciela, a jego postępowanie wykorzystuje środki przymusu określone w przepisach prawa. Niezwykle istotny jest fakt, że komornik jest związany treścią wniosku, co oznacza, że będzie on egzekwował w dokładnie takim wymiarze, w jakim zawnioskował wierzyciel.

Co może firma windykacyjna, a co komornik?

Różnica pomiędzy windykatorem, a komornikiem polega na tym, że ten pierwszy stara się rozwiązać sprawę polubownie, zaś ten drugi wykonuje ściśle zalecenia sądu oraz egzekwuje w wymiarze, jaki został zapisany we wniosku wierzyciela. Windykacja polubowna to próba łagodnego rozwiązania sprawy. Firmie windykacyjnej nie wolno nachodzić dłużnika, nękająca windykacja może zostać przez sąd uznana za naruszenie dóbr osobistych dłużnika.
Komornik ma więcej możliwości, bo jego pracę ściśle reguluje kodeks postępowania cywilnego i ma ze sobą postanowienie sądu. Dlatego może nie tylko prowadzić egzekucję z ruchomości, nieruchomości czy wynagrodzenia za pracą oraz renty i emerytury. Jeśli cel egzekucji tego wymaga może również wejść na posesję dłużnika, a nawet przeszukać jego mieszkanie podczas jego nieobecności.

Zabezpieczenie interesów kontrahenta

Warto pamiętać, że w wielu branżach kondycja finansowa firmy wraz z powstaniem na jej koncie długu, może zostać na stałe zaburzona. Stąd coraz szersze możliwości monitorowania działalności kontrahentów. Np. KRD jako największa w Polsce i zbierająca od 15 lat informacje o firmach platforma, oferuje usługi takie jak stały monitoring firm, który umożliwia wgląd w zobowiązania partnerów firmowych. Jeśli firma zostaje wpisany na listę dłużników, kontrahenci natychmiast się o tym dowiadują. To umożliwia szybką reakcję w sytuacji kłopotów finansowych partnerów.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata na terenie Łodzi – zapraszam do kontaktu.


Natepmy artykuł :

Comments are closed.